กลุ่ม

 • rawmilk

  ข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบ

  เผยแพร่ชุดข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบที่ทาง อ.ส.ค. รับซื้อจากกลุ่มสหกรณ์...

  0 ชุดข้อมูล ดู ข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบ
 • dairycooperative

  ข้อมูลสหกรณ์โคนม

  เผยแพร่ชุดข้อมูลสหกรณ์โคนม รายชื่อผู้ประกอบการที่ทาง อ.ส.ค. กำกับดูแลอยู่

  1 ชุดข้อมูล ดู ข้อมูลสหกรณ์โคนม
 • farmer

  ข้อมูลเกษตรกรโคนม

  เผยแพร่ชุดข้อมูลเกษตรกรที่ อ.ส.ค. ดูแลและให้การช่วยเหลืออยู่ในปัจจุบัน

  1 ชุดข้อมูล ดู ข้อมูลเกษตรกรโคนม
 • cow

  ข้อมูลโคนม

  เผยแพร่ชุดข้อมูลโคนมจากเกษตรกรที่ อ.ส.ค. ดูแลและให้การช่วยเหลืออยู่ในปัจจุบัน

  1 ชุดข้อมูล ดู ข้อมูลโคนม