Skip to content

ยินดีตอนรับเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล อ.ส.ค.

อ.ส.ค.จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมกิจการเลี้ยงโคนม งานวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม และเป็นอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์นมโคจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย

ระบบเผยแพร่บัญชีข้อมูลที่ทาง อ.ส.ค. อนุญาตให้ หน่วยงาน หรือ บุคคลภายนอกสามารถนำชุดข้อมูลที่เปิดเผยในระบบนี้ไปใช้งานต่อยอดตามภาระกิจงานของท่านต่อไป